MEDLEMSFAKTA

Av stocken blir 50% plank och brädor, 35% faller ut i form av sågverksflis som säljs vidare till cellulosaindustrin. Sågspån används dels i skivindustrin och dels som råvara för tillverkning av bränslepellets. Bark och torrflis används som bränsle i egna värmepannor samt säljs vidare till fjärrvärmeanläggningar.

Med sin lokalisering till landsbygd i skogslän ger sågverken förutsättningar för ett livskraftig skogsbruk och skapar sysselsättning dels direkt i sågverken och dels indirekt i skogs-, transport- och servicenäringar.

Sedan 2009 har Sågverken Mellansverige engagerat sig i FoU klustret Träcentrum Norr (TCN). Skogsägare, sågverksindustri, träbyggföretag, LTU och Skellefteå kommun har gått samman för att åstadkomma behovsorienterad forskning, utveckling och utbildning med målet att skapa långsiktig tillväxt i branschen. Det gemensamma målet för alla intressenter i Träcentrum Norr är en svensk trämekanisk industri som genom nya och utvecklade produkter, system och tjänster kan öka förädlingsvärdet och stärka den internationella konkurrenskraften till gagn för såväl företagen som hela samhället.
shutterstock 15475759bshutterstock 15475759b
shutterstock 15475759b
Inom föreningens verksamhetsområde återfinns 11 medlemmar med produktion vid 17 sågverk. Den årliga produktionen uppgår till 2.5 miljoner m3 sågade och vidareförädlade trävaror av gran och furu. 80% av produktionen exporteras. Den europeiska marknaden är viktig men Nordafrika, Japan och Kina är mycket betydelsefulla.

Medlemsföretagen omsätter årligen c:a 5 miljarder kr och sågverken står för c:a 75% av skogsägarens intäkt vid skogsavverkning.
BRANSCHLÄNKAR

Sågverkens Riksförbund
Central branschförening för landets köpsågverk, d v s de sågverksföretag som i huvudsak baserar sin produktion på inköp av råvaror. 

SÅGAB 
Sågverken Mellansveriges motsvarighet i norr, landets nordligaste köpsågverksförening.

Såg i Syd
Sågverken Mellansveriges sydliga grannförening, intresseorganisation för köpsågverk i Sydsverige.

Föreningen Skogsindustrierna
Den gemensamma organisationen för svensk skogsindustri

TräCentrum Norr
Det gemensamma målet för alla intressenter i TräCentrum Norr är en svensk träindustri som genom nya/utvecklade produkter, system och tjänster kan öka förädlingsvärdet och stärka konkurrenskraften till gagn för såväl företagen som hela samhället.

Biometria
Virkesmätning och redovisning sköts numera i en verksamhet, Biometria ek. för. där säljare och köpare av virke samverkar för opartisk virkesmätning och virkesredovisning. Biometria ersätter de tidigare tre virkesmäningsföreningarna och tidigare SDC.

Skogscertifiering Prosilva AB
Erbjuder gruppcertifiering av skogsägare och entreprenörer i enlighet med FSC och PEFC skogsstandard.

Svenska PEFC
Svenska PEFC är del av ett internationellt system för certifiering av skogsbruk och virkeshandel.

Svenska FSC
Svenska FSC är del av ett internationellt system för certifiering av skogsbruk och virkeshandel.